ایرانو صنعت

پخش ویدیو از محصولات ایرانو صنعت

فیلم رونمایی از شیرینگ پک تمام اتوماتیک تیپ 1 ایرنو صنعت

فیلم کارکرد شیرینگ پک تمام اتومات برای خرما زاهدی

فیلم رونمایی از بخشی از شیرینگ پک های ایرانو صنعت

فیلم رونمایی از شیرینگ پک های نیمه اتومات تیپ 3

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتومات تیپ 2

فیلم رونمایی از شیرینگ پک با جک هول دهنده برای بسته بندی رانی

فیلم رونمایی از شیرینگ پک تمام اتومات برای بسته بندی رطب

فیلم شیرینگ کردن ظرف غذا با تونلی سلفونی

فیلم کارکرد شیرینگ کابینی

فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات تیپ 1

فیلم رونمای از دستگاه شیرینگ پک با جک پیش برنده تیپ 3

فیلم کارکرد شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی انجیر

فیلم کارکرد دستگاه شیرینگ تمام اتومات برای بسته بندی خرما یک کیلویی