فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 170

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتوماتیک

[jwp-video n=”1″]

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 70 در 40 در طول 100

[jwp-video n=”2″]

فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 126

[jwp-video n=”5″]

فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 90 در 60 در طول 170

[jwp-video n=”4″]

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 50 در 50 در طول 100

[jwp-video n=”3″]