فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 170

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتوماتیک

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 70 در 40 در طول 100

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 126

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 90 در 60 در طول 170

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 50 در 50 در طول 100

در حال بارگذاری پخش کننده...