شیرینگ پک نیمه اتومات 70 در 45

بسته بندی شیرینگ سینی مقوا

شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 75 در 60

شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 55 در 50

شیرینگ پک های نیمه اتومات ایرانو صنعت