فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 170

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتوماتیک

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 70 در 40 در طول 100

فیلم رونمای از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 126

فیلم کارکرد از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه کوره 90 در 60 در طول 170

فیلم رونمایی از شیرینگ پک نیمه اتومات دهانه 50 در 50 در طول 100