معرفی دستگاه تونل شیرینگ

بسته بندی پارچه با دستگاه تونل شیرینگ

دستگاه تونل شیرینگ دهانه 55 در 50