فیلم شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی رطب

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم رونمای از شیرینگ پک تمام اتوماتیک

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی خرما زاهدی

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم کارکرد شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی انجیر

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم کارکرد شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی کارتن خرما سه کیلویی

در حال بارگذاری پخش کننده...