فیلم کارکرد از شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی خرما زاهدی

فیلم کارکرد از شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی انجیر 2

فیلم کارکرد از شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی 2 کیلویی خرما

فیلم کارکرد از شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی رطب

فیلم کارکرد از شیرینگ پک تمام اتوماتیک برای بسته بندی انجیر 1

فیلم رونمای از شیرینگ پک تمام اتوماتیک

فیلم کارکرد شیرینگ خط مستقیم برای بسته بندی سینک و اجاق گاز